Klachtenregeling

Klachtenregeling Spoor

Deze regeling is gebaseerd op de bepalingen van de Wet op de kwaliteitszorg waarin verplicht is gesteld dat elk bestuur dient te beschikken over een klachtenregeling. Het klachtrecht geeft leerkrachten ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) het recht om te klagen. Regulier wordt een klacht ingediend bij de directeur of wanneer daar door betrokkenen voor wordt gekozen bij de schoolcontactpersoon. De schriftelijke klacht wordt door betrokkenen ingediend bij de directeur, het bestuur of rechtstreeks bij de Landelijke Klachtencommissie. De meldplicht houdt in dat personeelsleden in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) wettelijk verplicht zijn het schoolbestuur onmiddellijk te informeren als zij informatie krijgen over een mogelijk zedendelict. Deze meldplicht ligt vast in de Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs (1999), in de wandelgangen de Meld- en aangifteplicht genoemd. Op onze school is Ivonne Jongejans de intern schoolcontactpersoon.

Klachtenregeling